Công nghệ

CHẾ TẠO “MÁY TỰ ĐỘNG GẤP DÁN CÁC LOẠI PHONG BÌ – HIỆN ĐÃ CHẾ TẠO ĐƯỢC 90%”

CHẾ TẠO “MÁY TỰ ĐỘNG GẤP DÁN CÁC LOẠI PHONG BÌ – HIỆN ĐÃ CHẾ TẠO ĐƯỢC 90%”
Hà Nội  Công nghệ
87%

87%

Hoàn thành

5,2 tỷ/ 6 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486