Thực phẩm

Dự án đầu tư sản xuất và kinh doanh bánh ngọt tại Lào - Me Nam Bakery

Dự án đầu tư sản xuất và kinh doanh bánh ngọt tại Lào - Me Nam Bakery
Lào  Thực phẩm
37%

37%

Hoàn thành

0.7 / 1.9 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486