Nhà hàng

Dự án kinh doanh ẩm thực menu Úm Ba La

Dự án kinh doanh ẩm thực menu Úm Ba La
TP HCM  Nhà hàng
67%

67%

Hoàn thành

1 / 1.5 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486