Nông nghiệp

DỰ ÁN MỞ RỘNG CHUỖI NUÔI TRỒNG KHÉP KÍN CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN

DỰ ÁN MỞ RỘNG CHUỖI NUÔI TRỒNG KHÉP KÍN CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN
TP HCM  Nông nghiệp
28%

28%

Hoàn thành

4.7/ 16.7 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486