Nông nghiệp

Dự án mở rộng cơ sở chế biến và xuất khẩu tôm

Dự án mở rộng cơ sở chế biến và xuất khẩu tôm
Sóc Trăng  Nông nghiệp
58%

58%

Hoàn thành

~4.9 / 8.5 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486