Công nghệ

Dự án mở rộng, phát triển hệ thông Shorrow máy lọc nước ( Vì môi trường cộng đồng )

Dự án mở rộng, phát triển hệ thông Shorrow máy lọc nước ( Vì môi trường cộng đồng )
Toàn quốc  Công nghệ
50%

50%

Hoàn thành

5 tỷ/ 10 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486