Nhà hàng

Dự án mở rộng - phát triển khách sạn Bãi Bằng

Dự án mở rộng - phát triển khách sạn Bãi Bằng
Phú Thọ  Nhà hàng
35%

35%

Hoàn thành

5,35 tỷ / 15,35 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486