Nông nghiệp

Dự án tham gia đầu tư cổ phần nhà yến

Dự án tham gia đầu tư cổ phần nhà yến
TP HCM  Nông nghiệp
58%

58%

Hoàn thành

70 tỷ / 120 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0966.022.023 0946.481.486