Nông nghiệp

Dự án tham gia đầu tư cổ phần nhà yến

Dự án tham gia đầu tư cổ phần nhà yến
TP HCM  Nông nghiệp
75%

75%

Hoàn thành

90 tỷ / 120 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486