Nông nghiệp

Dự án trang trại Huỳnh Long Hoa

Dự án trang trại Huỳnh Long Hoa
Tây Ninh  Nông nghiệp
13%

13%

Hoàn thành

1 / 7.8 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0966.022.023 0946.481.486