Nông nghiệp

MỞ RỘNG KINH DOANH XUẤT – NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

MỞ RỘNG KINH DOANH XUẤT – NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
Phú Yên  Nông nghiệp
58%

58%

Hoàn thành

7tỷ/ 12 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486