Điện tử - Viễn thông

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG TRONG KINH DOANH ONLINE ĐA KÊNH

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG TRONG KINH DOANH ONLINE  ĐA KÊNH
Tây Ninh  Điện tử - Viễn thông
40%

40%

Hoàn thành

1 tỷ / 2,5 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486