Lĩnh vực khác

Phát triển hệ thống phân phối phụ tùng máy công trình

Phát triển hệ thống phân phối phụ tùng máy công trình
Hà Nội  Lĩnh vực khác
95%

95%

Hoàn thành

2 tỷ / 2,5 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486