Cộng đồng

Xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và dạy nghề cho trẻ em tàn tật tỉnh Hải Dương

Xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và dạy nghề cho trẻ em tàn tật tỉnh Hải Dương
Hải Dương  Cộng đồng
%

%

Hoàn thành

~ 49 tỉ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486