Kỹ thuật thiết kế cơ khí (Level 7a): Mô phỏng chuyển động

32
111Video này mình hướng dẫn láp ráp cơ bản (assembly) và mô phỏng hoạt động cơ cấu
tay quay con trượt (animation).
————————————————————————————————————————-
Các bạn có thể xem thêm các khóa học khác ở đây
1) Giới thiệu Cơ điện tử

2) Công nghệ Robot

3) Kỹ thuật thiết kế cơ khí

4) Điều khiển Robot

5) Công nghệ cảm biến và ứng dụng

6) Các phần mềm tiện ích trên Laptop và điện thoại

7) Những bài học ý nghĩa cho cuộc sống

Nguồn: https://sangoivon.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sangoivon.vn/phan-mem/

32 COMMENTS

 1. Họ và tên: Phạm Mạnh Tùng
  MSV: 75350
  Lớp: CĐT58ĐH

  Giải thích 10 thuật ngữ tiếng Anh

  +Dynamic: động lực học

  +Kinematic: động học

  +Joints: các khớp

  +Links: các khâu

  +Fix: cố định

  +Assembly Constrains : Ràng buộc các lắp ráp

  +Driver: cung cấp chuyển động

  +Distance :khoảng cách

  +Add Component: thêm chi tiết

  +Animation : Mô phỏng hoạt động

 2. Họ và tên : Lương Văn Chiến

  MSV : 73750
  Lớp : CDT58DH

  1. Motion Simulation : Mô phỏng chuyển động

  2. Assembly : Lắp ráp

  3. Animation : Mô phỏng hoạt động

  4. Motion Analysis : Phân tích chuyển động

  5. Add: Thêm khối

  6. Assembly Constraints : Ràng buộc lắp ráp

  7. Move Comeponent: Di chuyển phần tử

  8. Context Control: Điều khiển ngữ cảnh

  9. Dymamics: Phân tích động lực học

  10. Joint: Tạo khớp

  11. Fix: Cố định

  12. Link : Tạo khâu

  13. Concentric : Đồng trục

 3. Họ và tên: Nguyễn Đức Mạnh
  MSV:74564
  Lớp: CĐT58
  10 thuật ngữ trong phần mềm:
  component: phần tử

  constraint type: các loại ràng buộc

  concentric: đồng trục
  Touch Aligh:Tiếp xúc.

  Center: Trung tâm.

  Angle: Tạo góc
  Context Control: điều khiển ngữ cảnh
  Driver: cung cấp chuyển động
  oint: khai báo khớp

  perpendicular: vuông góc

 4. Họ và tên: Đinh Văn Trường
  MSv: 67463
  Lớp: CĐT57DH

  Giải thích các thuật ngữ tiếng anh:

  1. Component position: vị trí phần tử

  2. Assembly constrains:ràng buộc lắp ráp

  3. Constraint type: kiểu ràng buộc

  4. Touch align: tiếp xúc

  5. Move Alayicsis
  6. Fix: cố định;Ađ:thêm chi tiết

  7. Motion: Mô phỏng chuyển động
  8. Link:tạo khâu,Joint:Tạo khớp;Drivẻ;Tạo chuyển động
  9. Move component: di chuyển
  phần tử
  10. Show Degrees Of Freedom: Hiện thị bậc tự do

 5. Họ và tên : Nguyễn Văn Đức
  msv : 68489
  lớp : CĐT57DH
  – giải thích thuật ngữ tiếng anh
  + assembly : lắp ráp
  + assembly constraints: ràng buộc lắp ghép
  + constrains type : các loại ràng buộc
  + motion : mô phỏng chuyển động
  + componet: các phần tử
  + move componet : di chuyển phần tử
  + action : khâu chuyển động
  + links : khâu
  + joint : khớp
  + driver : điều khiển chuyển động
  + touch Align : Tiếp xúc thẳng hàng
  + concentric : đồng trục

  + distance : Khoảng cách
  + parallel : Song song
  + fix : cố định

 6. Họ và tên: Đoàn Khánh Duy
  MSV: 73269
  Lớp: CDT58DH
  component position: vị trí các chi tiết

  assembly constraints: ràng buộc lắp ghép

  Show Degrees of Freedom: thể hiện bậc tự do

  clearance analysis: phân tích giải phóng mặt phẳng

  fix: đặt cố định
  link : tạo khâu

  joint : tạo khớp
  Parallel : song song

  Perpendicular : vuông góc

  Design : thiết kế

 7. Họ tên: Vũ Tiến Ninh
  Msv: 70430
  Lớp CDT57DH
  giải thích thuật ngữ tiếng anh trong phần mềm
  – Plane: Mặt phẳng
  – Sketch: vẽ phác thảo
  – Extrude: tạo khối
  – Cut : Đục lỗ
  – Hole: tạo lỗ
  – Unite: cộng khối
  – Surface: mặt cong
  – Shell: tạo rỗng
  – Chamfer: vát cạnh
  – Trim body: cắt mép
  – Rib : tạo gân
  – Revolve: quay quanh 1 điểm
  – Assemply: lắp ghép
  – Pattern feature: sao chép khối, mặt phẳng
  – Touch align : tiếp xúc thẳng hàng

  – Concentric : đồng trục

  – Distance : kích thước, khoảng cách

  – Fix : cố định

  – Parallel : song song

  – perpendicular : vuông góc

  – Joint : khớp

  – Ation : khâu chuyển động

 8. Họ và Tên : Phạm Ngọc Tường
  Msv:75358
  Lớp:CĐT58ĐH
  10 thuật ngữ tiếng anh:
  show degrees of freedom : hiển thị số bậc tự do.
  component: Phần tử, linh kiện.
  driver: cung cấp chuyển động.
  perpendicular : Vuông góc.
  bond: liên kết, di chuyển cùng nhau
  joint : tạo khớp

  link : tạo khâu

  align/lock:sắp xếp

  bond :liên kết

  center:tâm

 9. Họ và Tên : Nguyễn Văn Trọng

  Lớp : CĐT58DH

  MSV : 74884
  Thuật ngữ tiếng Anh:

  joint : tạo khớp

  link : tạo khâu
  slider: chuyển động tịnh tiến

  kinematic: động học

  dynamic: động lực học

  distance: khoảng cách

  parallel: song song

  perpendicular: vuông góc

  Context Control: điều khiển ngữ cảnh

  Style Constraints: kiểu ràng buộc

  Driver: cung cấp chuyển động

 10. Họ tên: Trịnh Minh Hoàng
  MSV: 75542
  Lớp: CDT58DH
  10 từ tiếng Anh trong phần mềm
  context control – nhóm lệnh điều khiển ngữ cảnh
  component – phần tử, chi tiết, linh kiện
  component position – vị trí phần tử
  move component – di chuyển phần tử
  assembly constraints – ràng buộc lắp ghép
  show degrees of freedom – hiển thị số bậc tự do
  constraints type – loại hình ràng buộc
  link – khâu
  concentric – đồng trục, đồng phẳng
  distance – khoảng cách
  parallel – song song
  perpendicular – vuông góc
  angle – góc

 11. Họ và tên: Phạm Hải Đăng

  MSV: 75060

  Lớp: CDT58DH

  Giải thích 10 từ tiếng Anh (tự chọn) trong phần mềm:

  1. Assembly Constraints: Ràng buộc lắp ghép

  2. Fix: Cố định

  3. Show Degrees of Freedom: Hiển thị bậc tự do

  4. New Simulation: Tạo ra chuyển động mới, mô phỏng mới

  5. Kinematic: Động học

  6. Dynamics: Động lực học

  7. Link: Tạo khâu

  8. Driver: Cung cấp chuyển động

  9. Motion Anlysis: Phân tích chuyển động

  10. Animations: Mô phỏng hoạt động

 12. Họ và tên : Bùi Hoàng Lâm

  Msv :73058

  Lớp CDT58DH

  Giải thích thuật ngữ tiếng anh :

  Component : phần tử ; linh kiện

  Pattern component : nhân bản linh kiện

  Fix : cố định

  Component position: vị trí các chi tiết

  Assembly constraints : ràng buộc các chi tiết

  Concentric: đồng trụ đồng phẳng

  Move component : di chuyển chi tiết

  Design : thiết kế

  Analytics type : loại phân tích chuyển động

  Driver: điều khiển ; lái

  Joint Driver : điều khiển khớp

  Solution : giải pháp chuyến động

  Show degrees of feedom : hiển thị các bậc tự do

  Parallel : song song

  Kết thúc cuộc trò chuyện

  Nhập tin nhắn…

 13. Họ và tên: Vũ Đức Minh
  MSv: 75942
  Lớp: CĐT58DH
  Giải thích các thuật ngữ tiếng anh:
  1. Component: phần tử
  2. Assembly: lắp ráp
  3. Constraint type: các ràng buộc
  4. Touch align: tiếp xúc
  5. Concentric: đồng trục, đồng phẳng
  6. Fix: cố định
  7. parallel: song song
  8. Bond: tạo mối quan hệ
  9. Move component: di chuyển
  10. Show Degrees Of Freedom: chỉ ra số bậc tự do

 14. Họ tên: Mai Ngọc Quang
  Msv: 74006

  Lớp: CĐT58ĐH
  Giai thích 10 thuật ngữ tiếng anh
  +Component : Phần tử, linh kiện
  +Fix : Cố định
  +Assembly Constrains : Ràng buộc các lắp ráp
  +Show Degrees Of Freedom: chỉ ra số bậc tự do của chi tiết
  +Distance : khoảng cách

  +Add Component : thêm chi tiết
  +Concentric : đồng trục
  +Perpendicular : Vuông góc

  +Align/lock : Sắp xếp

  +Bond : Liên kết

 15. Họ và tên : Bùi Văn Tầm
  MSV : 73117
  Lớp : CDT58DH
  1. Motion Simulation : Mô phỏng chuyển động

  2. Assembly : Lắp ráp

  3. Animation : Mô phỏng hoạt động

  4. Motion Analysis : Phân tích chuyển động

  5. Add: Thêm khối

  6. Assembly Constraints : Ràng buộc lắp ráp
  7. Move Comeponent: Di chuyển phần tử
  8. Context Control: Điều khiển ngữ cảnh

  9. Dymamics: Phân tích động lực học

  10. Joint: Tạo khớp

  11. Fix: Cố định
  12. Link : Tạo khâu
  13. Concentric : Đồng trục

 16. họ và tên : nguyễn đức sơn
  lớp CDT57DH
  MSV 68872
  giải thích thuật ngữ
  component: phần tử và chi tiết
  componet position :vị trí các chi tiết
  move componet ; di chuyển chi tiết
  fix : cố định
  mirror assembly: lắp ghép đối xứng
  perpendicular : vuông góc
  Concentric : đồng tâm đồng phẳng
  Distance :khoảng cách
  motion: mô phỏng chuyển động

  drive: điều khiển chuyển động chuyển động
  em không có câu hỏi gì ạ!

 17. Họ và tên : Nguyễn Minh Hiếu
  Lớp : CĐT57 ĐH
  MSV: 68915
  10 thuật ngữ tiếng Anh trong phần mền :
  Add : thêm vào
  Distance : khoảng cách
  Parallel : song song
  Fix : cố định
  Joints: các khớp
  Links : các khâu
  Animation : mô phỏng hoạt động
  Driver : điều khiển chuyển động
  Component : chi tiết ,phần tử
  Angle : góc
  Bond: liên kết

 18. Họ tên: Lê Công Hải
  Lớp : CDT58DH

  MSV : 73796
  Giải thích 10 thuật ngữ English trong phần mềm :

  1. Component : chi tiết

  2. Concentric: Ràng buộc cùng tâm, cùng mặt phẳng
  3. Links : các khâu

  4. Joints : các khớp

  5. Parallel: Song song
  6. Bond : liên kết

  7. Fix: Cố định

  8. Move component : di chuyển các chi tiết

  9. Distance : khoảng cách

  10. Touch Align :tiếp xúc

 19. Họ tên: Nguyên Thiện Chiến
  MSV: 74111
  Lớp: CĐT58DH
  Giải thích thuật ngữ:
  1. Assembly: lắp ráp các chi tiết
  2. Motionsimulation: mô phỏng chuyển động
  3. Animation: mô phỏng hoạt động
  4. Motion Analysis: phân tích chuyển động
  5. Component: các phần tử chi tiết
  6. Mocomeponent: di chuyển chi tiết
  7. Assembly constraints: ràng buộc lắp ráp
  8. Show degrees of freedom: chỉ ra số bậc tự do của 1 chi tiết
  9. Context control: điều khiển ngữ cảnh
  10. Fix: cố định

 20. Họ Và Tên: Lê Trác Tùng
  MSV: 73959
  Lớp: CĐT58
  – Giải thích thuật ngữ tiếng anh trong phần mềm
  + Motion: Mô phỏng chuyển động
  + Crank Silder : cơ cấu tay quay con trượt

  + Part To Place : Vị trí đặt chi tiết
  + Perpendicular : Vuông góc
  + Constraint Type : loại ràng buộc

  + Fix : cố định

  + Specify Orientation : Hướng cụ thể
  + Pattern Component : nhân bản phần tử

  + Dynamics : động lực học

  + Links : các khâu

  + Joints : các khớp

  + Touch Align : Tiếp xúc thẳng hàng

  + Concentric : đồng trục

  + Distance : Khoảng cách

  + Parallel : Song song

 21. Họ tên: Phạm Quốc Lâm
  Mã sv: 69650
  Lớp : CDT57DH
  Giải thích 10 từ tiếng anh tự chọn trong phần mềm
  – component position: vị trí các chi tiết
  – assembly constraints: ràng buộc lắp ghép
  -Show Degrees of Freedom: thể hiện bậc tự do
  – clearance analysis: phân tích giải phóng mặt phẳng
  – fix: đặt cố định
  – move component: di chuyển thành phần trong khâu
  – kinematic: phân tích tĩnh học
  – dynamic: phân tích động lực học
  – motion: mô phỏng chuyển động
  – drive: cung cấp chuyển động
  – solution: giải pháp để tự động tính toadn

 22. Họ tên: Đinh Văn Đức
  Msv: 67511
  Lớp: CĐT57ĐH
  – 10 thuật ngữ tiếng anh trong phần mềm:
  1, Show Degrees of Freedom: hiển thị số bậc tự do
  2, Fix: cố định chi tiết
  3, Concentric: Ràng buộc cùng tâm, cùng mặt phẳng
  4, Touch align: chạm, tiếp xúc
  5, Distance: khoảng cách
  6, Parallel: song song
  7, Perpendicular: vuông góc
  8, Bond: liên kết, di chuyển cùng nhau
  9, Align/Lock: sắp xếp/ khoá
  10, Link: tạo các khâu.

 23. Họ và tên: Nguyễn Thế Tài
  Lớp: CĐT58ĐH
  MSV: 74739
  – 10 từ tiếng anh trong phần mềm:
  + Joint: tạo khớp

  + Link: tạo khâu

  + Driver: cung cấp chuyển động

  + Align/lock: sắp xếp
  /khóa
  + Bond: liên kết

  + Show Degrees Of Freedom: chỉ ra số bậc tự do của chi tiết
  + Animation : mô phỏng hoạt động

  + Motion analysis: phân tích chuyển động

  + Component position: vị trí các chi tiết

  + Assemply Constraints: ràng buộc lắp ráp

 24. Họ tên: Đặng Đình Cường
  Msv: 67423
  Lớp: CĐT57ĐH
  * thuật ngữ tiếng anh :
  – component : linh kiện, phần tử
  – pattern component : nhân bản linh kiện, phần tử
  – move component : di chuyển phần tử, linh kiện
  – assembly constraints : những rằng buộc lắp ghép
  – constraints type : các loại rằng buộc
  – touch align : tiếp xúc thẳng hàng
  – concentric : đồng trục
  – distance : kích thước, khoảng cách
  – fix : cố định
  – parallel : song song
  – perpendicular : vuông góc
  – joint : khớp
  – action : khâu chuyển động
  – slider :chuyển động tịnh tiến
  – dynamic : động lực học

 25. Họ tên: Nguyễn Sỹ Đức
  Msv: 69192
  Lớp: CĐT57DH
  Giải thích 10 thuật ngữ TA trong phần mềm:
  Add: thêm
  Assembly: lắp ghép các chi tiết
  Motion simulation: mô phỏng chuyển động
  Fix: cố định
  Assembly constrains : Ràng buộc các lắp ráp
  Joints: các khớp
  Component move :di chuyển chi tiết
  Slider: trượt
  Distance : Khoảng cách
  Touch Align : tiếp xúc

 26. Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn
  MSV: 69145-CDT57
  Giải thích thuật ngữ:
  -assembly constraints : ràng buộc các chi tiết có sẵn

  -assembly: lắp ghép
  -touch align: tiếp xúc

  -fix : cố định

  -concentric : đồng trục

  -distance: khoảng cách

  -parallel: song song

  -align : sắp xếp

  – move component : di chuyển các phần tử

  – animation : mô phỏng hoạt động

  – link : tạo khâu

  -motion analysis : phân tích chuyển động

 27. Họ và tên: Phạm Văn Khởi
  Lớp: CĐT58ĐH
  Msv: 75162
  Một số thuật ngữ tiếng Anh
  Assembly: lắp ghép
  Motion simulation: mô phỏng chuyển động
  Animation: hoạt động
  Motion Analysis: phân tích chuyển động
  Component: phần tử
  Assembly constraints: ràng buộc lắp ghép
  Fix : cố định
  Concentric: đồng tâm
  Crank: tay quay
  Slider: thanh trượt
  kinematics :động học
  Dynamics: động lực học
  joint: khớp
  Initial displacement: vị trí ban đầu
  Relocity: vận tốc
  Context control: điều khiển ngữ cảnh
  Perpendicular: vuông góc
  Bond: liên kết
  Mass: khối lượng
  inertia: quán tính

 28. Họ tên: pham văn chung
  Msv: 75026
  Lớp: CĐT58ĐH

  Giải thích 10 thuật ngữ TA trong phần mềm:

  – Add: Thêm

  – Component: Phần tử, linh kiện

  – Pattern Component: Nhân bản phần tử, linh kiện

  – Move Component: Di chuyển

  – Constraint Type: Các loại ràng buộc

  – Distance: Khoảng cách

  – Parallel: Song song

  – Angle: Tạo góc

  – Fix: Cố định

  – Align/Lock: Sắp xếp/Khoá

 29. Họ tên:Trần Chí Quyền
  Msv:70101
  Lớp:CDT57DH
  Giải thích 10 thuật ngữ TA:
  -Angle: Tạo góc
  -Component: linh kiện,phần tử
  -Fix: Cố định
  -Parallel: Song song
  -Bond: Liên kết
  -Links: Các khâu
  -Joints: Các khớp
  -Distance: Khoảng cách
  -Animation: Mô phỏng hoạt động
  -Motion simulation: Mô phỏng chuyển động

 30. Họ tên: Nguyễn Quang Huy
  Msv: 68969
  Lớp: CĐT57ĐH
  Giải thích 10 thuật ngữ tiếng Anh:
  – Component: chi tiết , linh kiện
  – Add: thêm vào
  – Distance: khoảng cách
  – Parllel : song song

  – Assemply : lắp ghép
  – Animation : mô phỏng hoạt động
  – Design : thiết kế
  – Angle: tạo góc
  – Assembly: tổ hợp
  – Sequence: nối tiếp

 31. Họ tên:Hoàng Minh Huệ
  Msv: 73611
  Lớp: CĐT58ĐH
  -Component: Phần tử, linh kiện

  -Pattern Component: Nhân bản phần tử, linh kiện
  -Driver: cung cấp chuyển động
  -Show Degrees Of Freedom: chỉ ra số bậc tự do của chi tiết
  -Joint : tạo khớp

  -Link : tạo khâu

  -Driver : cung cấp chuyển động
  -align/lock:sắp xếp

  -bond :liên kết

  -center:tâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here