Tại sao cơ sở hạ tầng quyết định KTTT… (Câu 325)

0
109Tại sao cơ sở hạ tầng quyết định KTTT… (Câu 325)
1. CSHT quyết định KTTT vì:
Tính chất phụ thục của KTTT vào CSHT có nguyên nhân từ tính tất yếu kinh tế đối với toàn bộ các lĩnh vực sinh hoạt của xã hội, dù đó là lĩnh vực thực tiễn chính trị, pháp luật… hay đó là lĩnh vực tinh thần của xã hội (nói cách khác, quan hệ vật chất quyết định quan hệ tinh thần; tính tất yếu kinh tế xét đến cùng quyết định tính tất yếu chính trị – xã hội). Tính tất yếu kinh tế lại phụ thuộc vào tính tất yếu của nhu cầu duy trì và phát triển của lực lượng sản xuất khách quan của xã hội.
Bản chất của lĩnh vực CSHT là lĩnh vực của những quan hệ kinh tế – tức quan hệ vật chất của xã hội; còn bản chất của KTTT thuộc lĩnh vực YTXH (các thiết chế chính trị – xã hội được thiết lập trực tiếp từ những quan điểm chính trị – xã hội).
2. KTTT có thể tác động trở lại CSHT vì:
Do tính độc lập tương đối của KTTT, tính năng động, sáng tạo của ý thức, tinh thần trong đời sống xã hội.
Do vai trò sức mạnh vật chất của bộ máy tổ chức – thể chế, sự tác động trở lại của chính trị đối với kinh tế được biểu hiện tập trung ở quyền lực nhà nước và các sức mạnh vật chất tương ứng. Nhà nước có tác dụng quyết định năng lực hiện thực hóa những tất yếu kinh tế, Ph. Ănghen khẳng định “Bạo lực (tức là quyền lực nhà nước) – cũng là một sức mạnh kinh tế”.

Nguồn: https://sangoivon.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sangoivon.vn/xay-dung/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here